Kinderen met problematisch gedrag

Inleiding

Het komt geregeld voor dat kinderen die bij de kinderfysiotherapeut terechtkomen ook problematisch gedrag laten zien. Het kan dan gaan om gedragsproblemen maar ook om gediagnosticeerde stoornissen als ADHD en PDD-NOS. Het kan in dat geval moeilijk zijn om fysiotherapeutische behandeldoelen te behalen.

Binnen de Bundeling is er door gevolgde opleidingen op Master niveau (Master of Special Educational Needs) veel expertise in huis om deze kinderen op een (aan)gepaste manier te behandelen, maar ook om zowel het kind, de ouders en eventueel de betrokken school, te adviseren en te ondersteunen.

1. Hulpvraag van de ouders

– Mijn kind heeft een achterstand in zijn motorische ontwikkeling, maar hij heeft moeite met het accepteren van vreemden, kan hij wel fysiotherapeutisch behandeld worden?

– Mijn kind heeft schrijfproblemen maar ook ernstige concentratiestoornissen.

– Mijn kind is chronisch ziek en heeft langdurig fysiotherapie nodig. Motivatieproblemen leiden hierbij tot problemen.

– Naast motorische problemen, spelen bij mijn kind werkhoudingsproblemen en het niet kunnen aanbrengen van structuur in zijn handelen een grote rol bij het uitvoeren van motorische vaardigheden.

2. Observatie en onderzoek

Naast het beoordelen van het motorisch functioneren wordt er (indien nodig) een oordeel gevormd over het gedrag door mogelijke problemen in een vroege fase te signaleren, meetinstrumenten hiervoor in te zetten en te evalueren.

Het handelen van de fysiotherapeut kan hierdoor in een vroege fase afgestemd worden op het gedrag van het kind waardoor er geen kostbare behandeltijd verloren gaat met zoeken naar de beste aanpak.

3. Therapie/instructie

Afhankelijk van de aard van de problematiek werken wij met verschillende methodieken om het gedrag te beïnvloeden. Hieronder worden er een paar beschreven.

– De zelfinstructiemethode van Meichenbaum is een cognitieve methode waarbij het kind leert zijn handelingen bewust te sturen. Deze kan worden ingezet bij kinderen met werkhoudingproblemen zoals deze ook bij ADHD kunnen voorkomen.

– “Geef me de 5” is een methode die ingezet kan worden bij kinderen met Autisme Spectrum Stoornissen. Duidelijkheid en voorspelbaarheid kunnen worden geboden aan de hand van 5 aspecten. De behandelend fysiotherapeut zal proberen om samenhang te creëren via deze 5 aspecten: Wat, Hoe, Wanneer, Waar en Wie.

– We proberen vooral te kijken naar de positieve aspecten van een kind. Door oplossingsgericht i.p.v. probleemgericht te werken wordt de benadering van een kind anders, waardoor het gedrag van een kind in positieve zin beïnvloed wordt.

– De methode Kids’ Skills leert kinderen hoe ze problemen op eigen kracht kunnen oplossen. Deze methode is een stappenplan dat ingezet kan worden om bijv. vaardigheden die (nog) niet beheerst worden aan te leren. Het probleem wordt alleen in het begin genoemd waarna samen met het kind gezocht wordt naar de vaardigheid die het probleem kan verminderen of verhelpen. Bij de oplossing ga je uit van de kracht van het kind. Ouders en de rest van de omgeving worden gezien als supporters die het kind ondersteunen bij het behalen van zijn doel.

– Een kind dat binnen de behandeling motivatieproblemen vertoond kan begeleid worden met behulp van motivatiebevorderende interventies. Deze zijn gebaseerd op Evidence Based verklaringsmodellen. Een onderdeel hiervan kan zijn dat een kind actief betrokken wordt bij het oefenprogramma door met hem in gesprek te gaan over het behandelproces, door het aanbieden van keuzemogelijkheden, door samen haalbare korte termijndoelen te formuleren en door te focussen op het therapieproces in plaats van op de te behalen resultaten.

4. Resultaat

Door onze kennis op het gebied van het vertalen van psychologische en pedagogische inzichten naar concreet fysiotherapeutisch handelen worden fysiotherapeutische oefendoelen sneller en beter behaald.