Huishoudelijk reglement de Bundeling Brunssum

De Bundeling wilt, u als patiënt, de beste fysiotherapeutische zorg bieden. Om dit mede mogelijk te maken zijn er een aantal huisregels opgesteld.
Deze regels waarborgen een goede organisatie van onze werkzaamheden zodat er een optimale zorg geboden kan worden.
Het huishoudelijk regelement schept helderheid voor u als patiënt waardoor vervelende discussies vermeden worden.
Om u meer inzicht te geven in onze werkwijze, willen wij u vragen ons huishoudelijk reglement goed door te lezen.

Kwaliteit:
De medewerkers van de Bundeling zijn allen geregistreerd in het BIG register.
Verder staan onze medewerkers ook geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van de beroepsvereniging KNGF.
De daarvoor gestelde eisen zijn:
– Deelname aan de klachtenregeling
– Deelname aan verplichte bijscholing, visitatie en intervisie
– Werken conform de KNGF- Richtlijnen

Toegankelijkheid:
Directe toegankelijkheid wilt zeggen dat u ook zonder een verwijzing bij ons behandeld kunt worden.
Daarnaast kunt u door uw huisarts of behandelend specialist, middels een verwijsbrief, verwezen worden voor behandeling door de Bundeling.

Aanmelden:
U kunt ons voor vragen en het maken van een afspraak telefonisch benaderen via tel nr 045-5250116.
Indien het u niet lukt ons op deze wijze te bereiken, kunt u te allen tijde een boodschap inspreken op de voicemail. Wij bellen u z.s.m terug om uw vraag te beantwoorden.
Verder bestaat er de mogelijkheid ons te bereiken via de mail info@debundeling.nl.
Wanneer u de praktijk voor de eerste keer bezoekt willen wij u vragen u bij de balie te melden.
Bij uw aanmelding zijn wij verplicht u te vragen om een legitimatiebewijs te overleggen en uw BSN nummer in onze administratie op te nemen.

Afspraken:
Wij werken uitsluitend met behandelingen vlg. afspraak. De afspraken kunnen telefonisch of via de balie gemaakt worden.
De afspraken worden op een afspraakkaartje gezet, neemt u dit aub iedere keer mee zodat de therapeut de vervolgafspraken hierop kan invullen.
U wordt verzocht bij elke behandeling een handdoek mee te nemen.
Wijzigingen van uw persoonlijke gegevens dient u kenbaar te maken aan het baliepersoneel.

Wachtlijst en wachttijden:
Wij werken in principe niet met een wachtlijst en streven ernaar patiënten zo snel mogelijk te plaatsen in de agenda’s.

Polisvoorwaarden:
Fysiotherapie kan vergoedt worden uit het basis pakket. Dit is alleen mogelijk voor specifieke aandoeningen.
Verder kan de fysiotherapie vergoedt worden uit het aanvullende pakket dat u jaarlijks kunt afsluiten bij uw ziektekosten verzekering.
Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat u op de hoogte bent van uw eigen polisvoorwaarden. U kunt uw polisvoorwaarden raadplegen of contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Het overschrijden van de vergoeding valt onder uw eigen verantwoordelijkheid.
De Bundeling heeft contracten met alle zorgverzekeraars en kan hierdoor rechtstreeks declareren bij uw verzekeraar.

Afmelden:
Mocht u verhinderd zijn dan vragen wij u dit vooraf tijdig (tenminste 24 uur) door te geven.
Dit kan telefonisch via het secretariaat. Ook kunt u te allen tijde een bericht inspreken op de voicemail, verder is afmelding via de mail mogelijk.
Wanneer een gereserveerde behandeling niet tijdig en zonder geldige reden afgezegd wordt kan het zij dat wij 75% van het behandeltarief bij u in rekening brengen.

Binnen de praktijk gelden de algemene normen en waarden waar eenieder zich naar moet gedragen. Wij bejegenen elkaar respectvol en wij zijn ervan overtuigd dat dit ten goede komt van uw behandeling.

Algemene verordeningen:
– Binnen de praktijk mag niet gerookt worden.
– Huisdieren zijn niet toegestaan in de wachtkamer/ behandelruimtes.
– De Bundeling is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen in /buiten het pand. U wordt geadviseerd uw eigendommen niet onbeheerd achter te laten.
– In geval men zich niet aan de instructies van het personeel houdt aanvaard de praktijk geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van patiënten.
– Bij calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel op te volgen.
– Wij verwachten van patiënten een goede hygiënische lichaamsverzorging.
– In onze praktijk spelen leeftijd, ras, religie, politieke overtuiging, maatschappelijke status en seksuele geaardheid geen rol. Wij verwachten van onze patiënten dat dit onderschreven wordt.

Privacy en geheimhouding:
Binnen de Bundeling wordt zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens omgegaan.
Patiënten informatie wordt niet aan derden doorgegeven zonder uw schriftelijke goedkeuring. Voor informatie die de huisarts c.q. de behandelend specialist nodig heeft voor onderzoek of verwijzing wordt ook uw goedkeuring gevraagd.
Wij verwijzen hiervoor naar de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Veiligheid:
De apparatuur die wij binnen de Bundeling gebruiken wordt jaarlijks gecontroleerd en indien nodig gerepareerd of vervangen.

Meningsverschil of klacht:
Indien u ontevreden bent over uw behandeling of de manier waarop u bejegend bent, vragen wij u om dit z.s.m. aan ons kenbaar te maken. Wij kunnen dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing. Verder verwijzen wij naar de brochure klachtenregeling.