Prematuren nazorgbureau

Als een te vroeggeboren kind of een baby, die erg ziek geweest is, naar huis kan, hoopt iedereen dat de zorgen op dat moment over zijn en dat alles ‘normaal’ kan worden. In de praktijk blijken veel dingen echter toch anders te lopen. Er is behoefte aan begeleiding van instanties van zowel binnen als buiten het ziekenhuis. Daarbij is aan een goede afstemming tussen de curatieve zorg van de kinderarts en de preventieve zorg vanuit het consultatiebureau (CB) en andere instanties nodig, om verwarring of tegenstrijdige adviezen te voorkomen.

De zorg voor pre- en dysmaturen is erop gericht om juist de veel voorkomende kleine stoornis­sen in de motorische, de spraak-taal of de sociaal-emotionele ontwikkeling tijdig te signaleren en adequate hulp te bieden. Daarnaast richt deze zorg zich op de tijdige herkenning van ernsti­ger stoornissen, waarvoor vroege verwijzing en behandeling noodzakelijk zijn. Een enkele keer is er veel extra zorg nodig, die dan vaak door verschillende instanties geleverd wordt. In alle geval­len is een goede afstemming tussen de verschillende zorgverleners zeker van belang om de zorg adequaat te laten verlopen. Afstemming tussen zorg en hulpverleners is een belangrijke toege­voegde waarde aan het bestaande zorgaanbod.

In de regio Parkstad wordt vormgegeven aan deze afstemming tussen disciplines door de inrichting van een nazorgbureau voor pre- en dysmature kinderen. Er zal worden gewerkt met een multidisciplinair team, zowel in de periode dat het kind nog in het ziekenhuis is opge­nomen als daarna. Hierbij worden de kinderen na ontslag gezien op het nazorgbureau of een aandachtsbureau bij hen in de buurt.

De volgende hulpverleners en medewerkers zijn nodig om goede ontwikkelingsgerichte, vraag gestuurde zorg te leveren aan de doelgroep van het nazorgbureau.

 • kinderarts (-neonatoloog)
 • consultatiebureau arts (bij voorkeur Jeugdarts 0-19 jaar)
 • JGZ-verpleegkundige
 • pedagogisch medewerker
 • kinder- en jeugdpsycholoog
 • kinderfysiotherapeut
 • (pre-)logopedie
 • medisch maatschappelijk werker
 • secretariële en praktische ondersteuning 

Kinderfysiotherapeut

De fysiotherapeut is in principe altijd aanwezig tijdens het PNB. De doelstelling van kinderfysiotherapie op dit PNB is:

 1. screening en observatie van de motorische ontwikkeling, houding en beweging
 2. ouderinstructie en begeleiding n.a.v. de bevindingen
 3. het eventueel plannen van aanvullende onderzoeken in de Bundeling of in de thuissituatie
 4. indien nodig frequente behandeling aan huis

Namens de Bundeling nemen Diana Bertrand en Wil Moonen deel aan het prematurennazorgbureau.